วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ความหมาย

เป็นพิธีเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติบางประการ ในการ ประกอบพิธีต่าง ๆในทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้ได้รับความรู้ และเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ มีเพียง ๕ เรื่องเท่านั้น คือ

     ๑. วิธีแสดงความเคารพพระ

     ๒. วิธีประเคนของพระ

     ๓. วิธีทำหนังสืออาราธนา และทำใบปวารณาถวายจตุปัจจัย

     ๔. วิธีอาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร อาราธนาธรรม

     ๕. วิธีกรวดน้ำ